Nondiscrimination and Disability Policies

Discrimination is Against the Law

Alaska Foot & Ankle Specialists (AFAS) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. AFAS does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

AFAS provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

• Qualified sign language interpreters
• Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

• Qualified interpreters
• Information written in other languages

If you need these services, contact the scheduling staff at Alaska Foot & Ankle Specialists.

If you believe that AFAS has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Alaska Foot & Ankle Specialists
Civil Rights Compliance Officer: Jacinta Sharr
Mailing Address: 2250 E. 42nd Avenue, Suite 200, Anchorage, AK 99508
Telephone number: 907-569-3668
Fax: 907-569-3669
Email: admin@akfootankle.com

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, our Civil Rights Compliance Office is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Tagalog (Tagalog – Filipino): Sumusunod ang AFAS sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-907-569-3668.

Español (Spanish): AFAS cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-907-569-3668.

한국어 (Korean): AFAS 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-907-569-3668 번으로 전화해 주십시오.

Hmoob (Hmong): AFAS ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv. LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1- 907-569-3668.

Русский (Russian): AFAS соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-907-569-3668.

Gagana fa’a Sāmoa (Samoan): AFAS e aiaia faatasi ma le Tulafono o Aia Tatau ale malo mo le Mamalu Lautele ma e le faailogalanu ona e ese le gagana, lanu, tagatanuu moni, tausaga, e iai faaletonu ole tino/mafaufau, poo se tama pe teine. MO LOU SILAFIA: Afai e te tautala Gagana fa’a Sāmoa, o loo iai auaunaga fesoasoan, e fai fua e leai se totogi, mo oe, Telefoni mai: 1-907-569-3668.

繁體中文 (Chinese): AFAS 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡 、殘障或性別而歧視任何人。 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-907-569-3668.

ພາສາລາວ (Laotian): AFAS ປະຕiບ+ດຕາມກ/ດໝາຍວ2າດ3ວຍສiດທiພ/ນລະເມ7ອງຂອງຣ+ຖບານກາງທ=ບ+ງ ຄ+ບໃຊ3 ແລະບBຈDແນກໂດຍອFງໃສ2ພGນຖານດ3ານເຊGອຊາດ, ສFຜiວ, ຊາດກDເນFດ, ອາຍu, ຄວາມພiການ, J7ເພດ. ໂປດຊາບ: ຖ3າວ2າ ທ2ານເວKາພາສາ ລາວ, ການບLລiການຊ2ວຍເJ7ອດ3ານພາສາ, ໂດຍບBເສ+ຽຄ2າ, ແມ2ນມFພ3ອມໃຫ3ທ2ານ. ໂທຣ 1-907-569-3668.

日本語 (Japanese): AFAS は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢 、障害または性別に基づく差別をいたしません。 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-907-569-3668 まで、 お電話にてご連絡ください。

Ilokano (Ilocano): Ti AFAS ket immannurot kadagiti maipakat a linteg para ti Fedral a sibil a karbengan ken saan a manggiddiat segun ti puli, kolor, nasyon a naggapan, edad, disabilidad, wenno sex. PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano, ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, ket sidadaan para kenyam. Awagan ti  1-907-569-3668.

Tiếng Việt (Vietnamese): AFAS tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1- 907-569-3668.

Українська (Ukrainian): AFAS дотримується чинних федеральних законів про цивільні права і не допускає дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, національного походження, віку, інвалідності чи статі. УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 1-907-569-3668.

ภาษาไทย (Thai): AFAS ไดป้ ฏบิ ตั ติ ามรัฐบญญั ัตดิ า้นสทิ ธท ิ3 เห ี5 มาะสม และไม่ได ้แบ่งแยกทางชาติพันธุ์ สผี วิ เชอ ืF ชาติอายุความทุพพลภาพ หรือเพศ เรียน: ถา้คณพุ ดู ภาษาไทยคณส ุ ามารถใชบ้ รกิ ารชว่ ยเหลอื ทางภาษาไดฟ้ รีโทร 1-907-569-3668.

Deutsch (German): AFAS erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab. ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-907-569-3668.

Polski (Polish): AFAS postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć. UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-907-569-3668.

Alaska Foot & Ankle Specialists complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.